Klub Sportowy ARKA

Statut

Email Drukuj PDF

STATUT

Uczniowskiego Klubu Sportowego „Arka”

 

Rozdział l

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny

§1

Stowarzyszenie kultury fizycznej nosi nazwę Uczniowski Klub Sportowy – Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Arka", zwane dalej „Klubem".

 

§2

Siedzibą Klubu jest Umieszcz, Gimnazjum w Umieszczu, Gmina Tarnowiec.

§3 Klub działa na terenie powiatu jasielskiego.

§4

Klub posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do ewidencji Starosty Powiatu Jasielskiego.

 

§5

Klub używa pieczęci, odznak  i  znaków  organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących przepisów w tym zakresie.

§6

Klub jako osoba prawna może być członkiem innych stowarzyszeń i związków.

 

§7

 1. Klub opiera swoją działalność na aktywności społecznej swoich członków.
 2. Do realizacji zadań statutowych Klub może zatrudniać pracowników.

 

Rozdział 2

Cele i środki działania

 

§8

Celem kultury jest:                                                                              

1.  propagowanie i rozwój kultury fizycznej, podnoszenie sprawności psychofizycznej, profilaktyka zdrowotna i popularyzacja zdrowego stylu życia.

 1. integracja środowisk uczniowskich, rodzicielskich, nauczycielskich i sympatyków Klubu,

§9

Klub realizuje swoje cele, o których mowa w §8 w szczególności przez:

 1. programowanie działalności sportowo- rekreacyjnej uczniów;
 2. organizowanie imprez, rozrywek, turniejów, zawodów;
 3. organizowanie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży;
 4. szkolenie i doszkalanie wolontariuszy w zakresie rozwijania kultury fizycznej;
 5. organizowanie kolonii, obozów i innych form wypoczynku z programem sportowo- rekreacyjnym;
 6. tworzenie warunków dla udostępniania sprzętu, urządzeń i obiektów sportowych;
 7. działanie na rzecz zwiększenia ilości urządzeń i obiektów sportowych;
 8. drukowanie kolportowanie wydawnictw, folderów i ulotek;
 9. współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi w celu zabezpieczenia środków finansowych.

 

Rozdział 3

Członkowie Klubu ich prawa i obowiązki

§10

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. Zwyczajnych
 1. Wspierających
 2. Honorowych

 

 

§11

1.  Członkami zwyczajnymi Klubu są osoby fizyczne działające na rzecz rozwoju kultury fizycznej i uczestniczą w systemie działalności Klubu a w szczególności uczniowie, rodzice
i nauczyciele.

 1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnego zgłoszenia.
 2. Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich rodziców (opiekunów prawnych), wyrażoną na piśmie.

§12

Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne lub fizyczne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęte uchwałą Zarządu Klubu i zadeklarują pomoc materialne – finansową.

 

§13

Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zebranie Klubu na wniosek Zarządu osobom prawnym lub fizycznym, szczególnie zasłużonym dla rozwoju kultury fizycznej.

 

§14

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

a)      uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym;

b)      zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Klubu;

c)      uczestnictwa w imprezach sportowych organizowanych przez Klub;

d)     korzystanie z uprawnień członkowskich wynikających ze Statutu.

 1. Członkowie wspierający mają prawo do:

a)      uczestnictwa bezpośrednio lub poprzez swych delegatów w Walnych Zebraniach Klubu;

b)      zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu;

c)      korzystania z uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

 

 

§15

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

1.  dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu;

 1. skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:

a)      umyślnego naruszenia postanowień statutu,

b)     nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 miesięcy,

 1. działania na szkodę Klubu;
 2. rozwiązanie się Klubu.

 

Rozdział 4

Władze Klubu

§16

Władzami Klubu są:

 1. Walne Zebranie Klubu;
 2. Zarząd;
 3. Komisja Rewizyjna.

 

§17

Kadencja władz Klubu trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Klubu.

 

Rozdział 5

Walne Zebranie Klubu

 

§18

 1. Walne Zebranie Klubu jest najważniejszą władzą Klubu i może być zwyczajne
  i nadzwyczajne.
 1. Walne Zebranie  Sprawozdawczo - Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na dwa lata.
 2. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz w roku.

 

 

 1. Nadzwyczajne   Walne  Zebranie  Klubu  zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

a.    z własnej inicjatywy,

b.    na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c.    na wniosek 1/3 ogółu członków.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§19

 1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
  1. uchwalenie programów sportowej, organizacji i finansowej działalności Klubu,
  2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  3. uchwalenie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,
  4. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  5. podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązania Klubu,
  6. ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,
  7. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.

§20

 1. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
 2. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

 


Rozdział 6

Zarząd Klubu 

§21

1.  Zarząd Klubu składa się z 6 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.

 1. Prezes Klubu może być wybierany w odrębnym głosowaniu w pierwszej kolejności przez Walne Zebranie Klubu.
 2. Członkowie Zarządu Klubu wybierani są przez Walne Zebranie Klubu po wyborze Prezesa.

 

§22

Do kompetencji Zarządu Klubu należy:

 1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,
 3. realizowanie programów i planów w zakresie rozwoju i podnoszenia poziomu kultury fizycznej oraz wykonywanie Walnego Zebrania Klubu,
 4. występowanie w sprawach:
 1. dotacji dla Klubu,
 2. szkolenia i doszkalania kadr wolontariuszy,
  1. budowy urządzeń sportowych, produkcji sprzętu i urządzeń zgodnie
   z potrzebami kultury fizycznej,
 1. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z odpowiednimi przepisami,
 2. uchwalanie planów działania i planów finansowych Klubu,
 3. ocena działalności merytorycznej członków,
 4. rozpatrywanie odwołań według kompetencji,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa Klubu w innych stowarzyszeniach i jego udział w podmiotach gospodarczych,
 6. powoływanie, nadzorowanie, rozwiązywanie wydziałów i komisji problemowych działających na podstawie regulaminów,
 7. rozstrzyganie sporów związanych z działalnością Klubu według kompetencji,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Klubu.

 

§23

Zarząd Klubu może powoływać spośród członków Klubu i wolontariuszy — za ich zgodą – stałe lub doraźne zespoły do rozwiązywania problemów.

§24

 1. Posiedzenie Zarządu powinny odbywać się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością  głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

 

Rozdział 7

Komisja Rewizyjna 

§25

1.  Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo Walne Zebranie Klubu.
 2. Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i sekretarza.
 3. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.
 4. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
  1. przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,
  2. wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
  3. składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  4. składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,
  5. występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

 

§ 26

1.  Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł członków Klubu.

 1. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 1. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

Rozdział 8

Nagrody, wyróżnienia i kary

§27

Klub ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla kultury fizycznej członków Klubu i wolontariuszy.

§28

 1. Klub może występować o nadanie odznaczeń państwowych, resortowych i korporacyjnych członkom   Klubu, wolontariuszom, pracownikom oświaty, sponsorom.
 2. Najwyższym wyróżnieniem Klubu jest nadanie dla szczególnie zasłużonych dla rozwoju kultury fizycznej członków i wolontariuszy tytuł Honorowy Członek Uczniowskiego Klubu Sportowego „Arka".

§29

 1. Klub ma prawo nakładania kar na członków Klubu.
 2. Tryb postępowania dyscyplinarnego, jak i rodzaj kar określa regulamin dyscyplinarny Klubu uchwalony przez Zarząd.

 


Rozdział 9

Majątek i fundusze Klubu

 

§ 30

1.  Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 1. Na majątek Klubu składają się:

a.    dotacje,

b.    roczne składki członków Klubu,

c.    darowizny i zapisy,

d.    dochody z majątku,

e.    składki osób prawnych,

f.    dochody z innych źródeł.

§ 31

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch spośród następujących członków Zarządu Klubu: Prezesa, Sekretarza, dwóch upoważnionych przez Prezesa członków Zarządu.

 

Rozdział 10

Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu

§ 32

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Klubu podejmuje Walne Zebranie Klubu większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczb delegatów,

§33

Uchwała o rozwiązaniu Klubu określi sposób likwidacji cel na jaki przeznaczony zostanie majątek Klubu.